ZAKŁADANIE BURS

Podsumowując wiadomości dotyczące zakładania burs w XIV w., można stwierdzić, że:W analizowanym okresie (XIV—XVIw.) funkcjonowały dwa systemy mieszkań żaków, a mianowicie hospicjalny i kolegialny. Pierwszy z nich powstał i rozwinął się głównie we Włoszech, drugi zaś we Francji według wzoru zaczerpniętego z Sorbony.W Niemczech i w Polsce były oddzielne kolegia profesorskie i odrębne kolegia, w których wyłącznie mieszkali żacy. Te ostatnie nazywano bursami.W Krakowie system hospicjalny zaprowadził Kazimierz Wielki, natomiast system kolegialny zjawił się dopiero w 1400 r. po odnowieniu uniwersy­tetu wedle wzoru paryskiego.Żacy mieszkali w kolegiach profesorskich, miejscowych szkołach para­fialnych i bursach. Mieszkania te odpowiadały wymogom systemu kolegial­nego.W kolegiach profesorskich poza magistrami kolegiów mieszkali także wyjątkowo żacy: a) magistri extranei, b) żacy, serwitorzy magistrów i c) gracjaliści.W szkołach parafialnych mieszkali głównie ubodzy uczniowie tych szkół.W bursach (dzieliły się one na stałe i ruchome) oprócz uczniów uniwersy­tetu, wyjątkowo mieszkali również magistrzy.W polskich bursach wykładów nie prowadzono. W systemach polskich burs dostrzega się wpływ wzorów burs niemieckich i czeskich.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂