PROBLEM INTERNATU SZKÓŁ ŚREDNICH

Problemu internatów szkół średnich nie można przedstawić chronolo­gicznie ze względu na brak materiałów. Chodzi jednak bardziej o uchwycenie pewnych zjawisk typowych w poszczególnych okresach rozwoju tych insty­tucji.Biorąc pod uwagę wymienione racje, wydaje się konieczne zwrócenie uwagi szczególnie na konwikty jako nowy typ mieszkania zbiorowego dla uczniów gimnazjów w XVI w. Rozwinęły się one głównie w szkolnictwie różnowier- czym, które odegrało ważną rolę w Polsce w latach 1550—1650.Duża liczba uczniów uczęszczających do szkół różnowierczych (kalwiń­skich, luterańskich, ariańskich) (rakowska, lubartowska, leszczyńska czy kiejdańska) nasuwa wniosek o istnieniu przy nich burs. Z. Turska podaje za J. Łukaszewiczem, że w 1613 r. kalwini wznieśli w Wilnie specjalny gmach przeznaczony na bursę, a w Słucku istniał konwikt dla ubogiej młodzieży przygotowującej się do stanu duchownego. W konwikcie utrzymywanym przez Radziwiłłów bursacy otrzymywali: „wolny stół, opał i światło”.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂