POWSZECHNIE STOSOWANE

Powszechnie stosowane są systemy modułowe o strukturze szynowej, gdyż są one uniwersalne, łatwe do rozbudowy, przejrzyste logicznie i zgodne  co do zasady — ze współczesnymi modularnymi strukturami kompute­rów. Niektóre z tych systemów były opracowane przez firmy i organizacje międzynarodowe (np. CAMAC — Euratom, SIAL — RWPG) lub o zasię­gu ogólnokrajowym (NIM w USA, SI 2.2 w NRD, SMA w Polsce). Naj­większy zasięg i dużą popularność zyskał system CAMAC opracowywany od roku 1966 przez komitet ESONE Komisji Wspólnot Europejskich, zrzeszający instytuty i organizacje zajmujące się techniką jądrową. Obecnie CAMAC jest stosowany w ponad 20 krajach, a jego moduły są produkowa­ne przez ponad 60 firm. Wydawnictwa komitetu ESONE aktualizują stan­dardy i rozpowszechniają wyniki prac nad nowymi konstrukcjami i zastoso­waniami systemu. Również w Polsce system CAMAC jest objęty normą zgodną z zaleceniami ESONE (PN-72/T-06530).

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂