IDEOWY PRZYWÓDCA

W zaborze austriackim problemami burs zajmowało się głównie Towa­rzystwo Szkoły Ludowej powstałe w 1891 r., które prócz zakładania, szkół, ochronek, domów ludowych, czytelni, organizowania kursów dokształ­cających przystąpiło w 1904 r. do organizowania burs. Pierwsze z nich powstały w Brzeżanach, Buczaczu i Rudkach. W 1904 r. było ich 6, a w latach 1907— 1908 już 16. Mieszkało w nich około 400 wychowanków. Jednym z moty­wów szerszego zajęcia się bursami przez TSL były drogie i niedostępne dla ubogiej młodzieży stancji.Potwierdzenie tej tezy znajdujemy m.in. w rezolucji Zjazdu Delegatów Lwowskiego Okręgu TSL z 17 grudnia 1905 r.Ideowym przywódcą tego Towarzystwa był A. Asnyk. Wytyczając za­dania wychowawcze dla burs TSL podkreślał, że nie mogą one spełniać wyłącznie funkcji biologicznych i być tylko: „tanim mieszkaniem z wiktem, ale ,,(…) muszą stać się ogniskami wychowawczymi, dostarczającymi zastęp tęgich jednostek łudzi dzielnych i od dzieciństwa przywykłych do twardych warunków bytu Polaków na Kresach…”

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂