BADANIA NAD UWARUNKOWANIAMI

Badania Z. Kwiecińskiego nad społecznymi uwarunkowaniami aspiracji uczniów do dalszego kształcenia po szkole podstawowej wykazały ponadto, ze istnieje związek między faktem zamieszkania na wsi lub w mieście a zamia­rem dalszej nauki. W wielu przypadkach dostępność do liceów ogólnokształ­cących dla uczniów z miast jest prawie 3 razy większa w porównaniu z mło­dzieżą wiejską. Wyniki badań tego autora dowodzą również, że czynnikiem zróżnicowania dostępności do szkół średnich jest pochodzenie społeczne absolwentów szkół podstawowych. Z. Kwieciński pisze, że szczególnie „inteligenckie” w strukturze uczniów są licea ogólnokształcące miejskie, szczególnie „robotnicze” — technika i ZSZ, szczególnie „chłopskie” — licea ogólnokształcące w powiecie, technika rolnicze i zasadnicze szkoły rolnicze”45 Zjawisko to wynika również z faktu wyboru szkoły położonej najbliżej miejsca zamieszkania i braku miejsca w internacie wybranej szkoły (często wymarzonej).Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że istnieje pilna potrzeba nadania właściwej rangi internatom szkolnym i spełnianych przez nich funkcjom.

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Jest on w całości związany z techniką. Od rzeczy czysto teoretycznych, aż po praktykę! Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie w tym pisarskim zakątku 🙂